Bazální stimulace je důležitou součástí péče o pacienty

Kvalitní péče o pacienty vyžaduje individuální přístup ošetřovatelského personálu a s tím souvisí i jejich nepřetržité vzdělávání při výkonu praxe. Moderní přístroje a prvotřídní léčiva dnes považujeme za samozřejmé, vybraná pracoviště však dnes pacientům nabízejí i další vysoce odborné techniky, o kterých toho ještě tolik nevíme, a přitom bývají podstatnou součástí úspěšné léčby.

Jednou z nich je koncept Bazální stimulace, který poskytuje proškolení zaměstnanců napříč odděleními v Nemocnici Ostrov.

Nemocnice Ostrov ve spolupráci s Institutem Bazální stimulace pořádala v minulém týdnu pro zaměstnance ošetřovatelského úseku základní kurz Bazální stimulace akreditovaný MZ ČR, MPSV ČR a MŠMT ČR.Kurz odborně zaštítila fyzioterapeutka Michaela Piškaninová a organizačně specialista vzdělávání Nemos Group Mgr. Martina Appeltauerová.

Kurz čítal skupinu 16-ti zaměstnanců z oddělení DIOP, následné péče I a rehabilitace a další skupina 16-ti zaměstnanců z oddělení DIOP, následné péče I a rehabilitace se může těšit na kurz v dalším lednovém termínu.

Kurz je součástí inovativního projektu zavedení konceptu Bazální stimulace do Nemocnice Ostrov. Bazální stimulace® je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče  se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Cílem tohoto kurzu je získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v konceptu Bazální stimulace®.

Na kurz navazuje pro obě skupiny nástavbový kurz Bazální stimulace. Cílem inovativního projektu je stát se certifikovaným pracovištěm konceptu Bazální stimulace® a poskytování kvalitní péče našim klientům.

„Kurz vnímám velmi pozitivně“, podotkla vrchní sestra dlouhodobé intenzivní péče (DIOP) Angelika Johanovská, „první, co můžeme ihned po absolvování tohoto kurzu změnit, je vnímavěji přistupovat k našim pacientům“. Účastníci kurzu zároveň velmi ocenili prostory Centra vzdělávání Dvorana v Karlových Varech a v rámci celoživotního vzdělávání získali 14 kreditních bodů. Velký dojem zanechala také lektorka kurzu Mgr.Veronika Ječná z Institutu Bazální stimulace.

„Tímto kurzem byl zahájen inovativní projekt vzdělávání ošetřovatelského personálu v konceptu Bazální stimulace, bude následovat nástavbový kurz a poté příprava k certifikaci jednotlivých pracovišť Nemocnice Ostrov. Závěrem inovativního projektu je vlastní certifikace u Institutu Bazální stimulace. Nemocnice Ostrov se tak stane jedním ze 140 certifikovaných pracovišť v České republice“, doplnila Martina Appeltauerová, specialista vzdělávání.Obhájili jsme certifikaci Bazální stimulace®!

Koncem října 2016 proběhla v Nemocnici Ostrov supervize implementace Bazální stimulace® do péče na oddělení DIOP. Supervizi prováděla PhDr. Karolína Friedlová, ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace® s r.o., kterou v nemocnici přivítala NOP Helena Piškaninová a ředitel nemocnice František Werner. Zúčastnili se zaměstnanci oddělení DIOP a fyzioterapeutky budovy A společně s ergoterapeutkou.

V úvodní části proběhlo představení novinek v konceptu Bazální stimulace®, vyhodnocení dotazníků vyplněných výše uvedenými zaměstnanci, celkový výstup z dotazníků byl hodnocen kladně. Poté následovala interaktivní diskuze ohledně úspěšnosti a překážek v užívání konceptu v přímé péči, shlédnutí videozáznamů pořízených personálem DIOP a fyzioterapeutkami a následná konzultace.
Po úvodní teoretické části proběhla praktická část supervize v pracovním terénu na oddělení DIOP. Paní doktorka Friedlová doprovázená vrchní sestrou Michaelou Eisenhammerovou prošla jednotlivé pokoje, zkontrolovala dokumentaci a dostupnost informací o Bazální stimulaci® na oddělení, zajímala se o dotazníky individuální biografie pacienta a o zázemí pacientů, kde by se měly nacházet informace o tzv.iniciálním doteku a oslovení klienta, jeho fotografie a osobní předměty. Též shlédla praktickou ukázku péče s použitím prvků Bazální stimulace®. Po velmi kladném zhodnocení byl oddělení DIOP udělen certifikát, čímž se oddělení zařazuje mezi 92 certifikovaných supervidovaných pracovišť ČR .

Certifikací oddělení DIOP byl úspěšně završen inovační projekt fyzioterapeutky Michaely Piškaninové, který vzešel z prvního ročníku Interních konzultantů 2014.