Ceník

SAZEBNÍK ÚHRAD –platný od 1. 6. 2019 (Příloha č. 1)

 

cena Kč četnost
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • Pomoc a podpora při oblékání včetně speciálních pomůcek
  • Pomoc a podpora při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
120,- Kč hod.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC
120,- Kč hod.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Dovoz oběda
59,- Kč15,- Kč porceden
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv – paušální úhrada
 • Pracovně výchovná činnost
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • Upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • Činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.
 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
100,- Kč den
 • Úhrady ostatní
 • za omluvený den
 • za neomluvený den
15,- Kč20,- Kč denden
 • Úhrady fakultativních služeb
 • pronájem jídlonosiče – paušál                                                                                   
 • pochůzky (lékař, lékárna, banka, pošta, obchod apod.)
 • doprava vč. 21% DPH
 • výlety a další akce pořádané sociální službou – dle kalkulace akce
15,- Kč

130,- Kč

7,- Kč

dle kalkulace

měsíc

hodina

km

 • Základní sociální poradenství (sociální služby, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, ZTP, příspěvek na bydlení, žádost do Domova pro seniory atd.)
zdarma
Pedikúra na objednání, dochází externí pedikérka  (ceny dle aktuálního ceníku)

Základní činnosti stanovené dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 46 „V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby“.
Maximální výše úhrady za poskytování služby v denním stacionáři – Vyhláška č. 391/2011 Sb. §12, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb. §46).
V ceně za pobyt v denním stacionáři je zahrnuta asistence při cestě uživatele z domova do denního stacionáře a zpět.