Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Zdravotnické služby - výkony

Odlehčovací ventilační péče

Je lůžkové oddělení chronické ventilační péče. Oddělení je určeno pro pacienty, kteří jsou neodpojitelní od ventilátoru a nelze je předat do rodinného prostředí. Nejčastěji jde o pacienty po  traumatech krční míchy, onemocnění plic nebo s chronickými progredujícími neurologickými onemocněními jako je  například amyotrofická laterální skleróza, dědičné myodystrofie.

Vytváříme zde koncept kombinace individuální péče s respektem jedince, jeho osobnosti, přání a potřeb s možností využívat denních aktivit pacienta, zapojení rodin, přátel, eventuelně i dobrovolníků.

Kapacita oddělení je 6 lůžek.

Návštěvní hodiny jsou denně od 14h-18h. Po domluvě s vrchní sestrou jsou možné i v jinou hodinu mezi 9h-19h.

DIOP II (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

Je oddělení určené pro stabilizované pacienty nevyléčitelně nemocné, trvale nebo převážně upoutané na lůžko. Zaměřujeme se na pacienty po závažných ischemických i krvácivých cévních mozkových příhodách, mozkových traumatech, bez potřeby tracheostomie (tracheostomovaní pacienti jsou umisťováni na oddělení DIOP I), na pacienty ve vegetativním stavu nebo s minimálním stavem vědomí, případně i se zachovalým vědomím avšak s těžkou hemiparézou nebo kvadruparézou  a s nutností 24 h ošetřovatelské péče.

Cílem ošetřovatelské a léčebné péče je minimalizace utrpení pacientů, udržování co nejlepšího zdravotního stavu, zajištění konečné péče u infaustních stavů, zlepšení celkového stavu pacienta na úroveň, kdy jej může převzít LDN, nebo rehabilitační oddělení, anebo je pacient předán do domácí péče. Nedílnou součástí péče je rehabilitace využívající komplex více metod. Oddělení není náhražkou ÚSP a neposkytuje sociální lůžka.

Indikace pro přijetí:

  • stabilizovaní pacienti nevyléčitelně nemocní, převážně nebo trvalé upoutaní na lůžko
  • pacienti v důsledku tělesné nemoci (cévní mozková příhoda, úraz mozku apod.) neschopní péče o sebe sama

Důvody pro nepřijetí:

  • nestabilní zdravotní stav
  • osoby mladší 18let
  • duševně nemocní
  • osoby závislé na návykových látkách
  • pacienti s aktivní onkologickou léčbou
  • pacienti na dialýze
  • pacienti, kteří vyžadují pravidelnou péči specializované lékařské ambulance (oční, kožní, nutriční, apod.)

Kapacita oddělení je 12 lůžek.

Návštěvní hodiny jsou denně od 14h-18h. Po domluvě s vrchní sestrou jsou možné i v jinou hodinu mezi 9h-19h.