Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Zdravotnické služby - výkony

Oddělení je určeno pacientům, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, mají stanovenou diagnózu, a u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění, a u nichž nelze očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadujícího akutní lůžkovou péči, a jejichž léčebný postup nevyžaduje náročnou medikamentózní léčbu.

Strategií a cílem našeho oddělení je poskytování kvalitních komplexních zdravotních a sociálních služeb pro hospitalizované klienty vyžadující následnou a rehabilitační péči. Následná odborná ošetřovatelská péče je zajištěna systémem skupinové péče. Odborná lékařská a ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu hrazeném zdravotní pojišťovnou. Poskytovaná péče je zaměřená na zlepšení soběstačnosti s cílem obnovy sebeobsluhy, doléčení a stabilizaci zdravotního stavu,zapojení klienta zpět do běžného života.

Oddělení následné péče poskytuje kvalitní ošetřovatelskou péči s důslednou prevencí vzniku dekubitů, důrazem na hydrataci a dobrou výživu klientů.

Přijímáme klienty u nichž ambulantní formou péče /doma/ nelze zvládnout zhoršující se zdravotní stav. Pacienti jsou přijímáni na doporučení odborných oddělení nemocnic formou překladu po provedení nezbytných diagnostických a terapeutických opatření vedoucích ke stabilizaci stavu. U nichž je stanoven léčebný plán, rehabilitační plán a ošetřovatelská péče.

Klient doporučovaný k přijetí na oddělení následné péče musí být vybaven údaji o zdravotním stavu a sociální situaci formou lékařské zprávy.

Lékařská zpráva musí obsahovat

 • diagnostický souhrn
 • důležité anamnestické údaje
 • zavedenou medikaci
 • důvod k hospitalizaci a její očekávaný přínos
 • zprávu o sociální situaci, eventuálně datum zahájeného sociálního řízení

Indikace k přijetí na ONP

 • onemocnění srdeční a cévní v subakutním či chronickém stádiu, která vyžadují převážně ošetřovatelskou a rehabilitační péči
 • doléčování a rehabilitace pacientů polymorbidních po proběhlých akutních onemocněních
 • závažná onemocnění a poruchy pohybového aparátu s výrazně omezenou soběstačností a potřebou rehabilitační a ošetřovatelské péče
 • stavy po cévních mozkových příhodách
 • stavy po úrazech a operacích, vyžadující ošetřovatelskou a rehabilitační péči a nejsou indikované k léčbě ve speciálních zařízeních a ústavech
 • doléčování nemocných vyžadující zvláštní dietní opatření, která nelze poskytnout jiným způsobem
 • další závažné poruchy, u kterých je předpoklad zlepšení či stabilizace stavu a které vyžadují především ošetřovatelskou a rehabilitační péči

Kontraindikace

 • klienti vyžadující specializovanou léčbu, která není v zařízení dostupná
 • klienti s náročnou medikamentózní léčbou přesahující průměrné denní náklady definované zdravotními pojišťovnami klienti  polymorbidní a klienti s rychle progredující poruchou životních funkcí

Informace pro klienty/příbuzné

 • k hospitalizaci si klient přinese osobní hygienické potřeby, pyžamo a domácí obuv
 • klienty je nutno k hospitalizaci předem objednat u primáře MUDr. Pavla Skály

Fyzioterapie a rehabilitace na oddělení následné péče

Na oddělení následné péče zajišťují fyzioterapii pro klienty 2 fyzioterapeuti s dlouholetou praxí v rehabilitaci. Cílem fyzioterapie je navrácení funkční zdatnosti klientů a její udržení. Důležitý je individuální přístup k jednotlivým klientům, vzhledem k jejich konkrétnímu onemocnění, věku pohlaví, pohybovým zkušenostem a úrovni zdatnosti. Na oddělení probíhá v rámci rehabilitace nácvik pohyblivosti na lůžku, nácvik sedu a stoje, nácvik chůze a správného používání pomůcek k chůzi. Dále probíhá individuální cvičení udržení hybnosti těla, konzultace a poradenství ohledně kompenzačních pomůcek, případně další techniky rehabilitace. Oddělení následné péče pořídilo některé rehabilitační pomůcky, jako jsou overbally /gymnastické míče/, molitanové míčky, therabandy /gumové pásy/, stimulační ježky, aby zde bylo základní vybavení pro každodenní rehabilitaci. Každý den probíhá s klienty trénink kognitivních funkcí /mozku/ pomocí různorodých úkolů a aktivit.

Naše plány do budoucna…

V plánu je vytvoření pojízdné ergoterapeutické multifunkční desky pro nácvik ADL /jídlo, pití, hygiena/ a jemné motoriky, pořízení dalších pomůcek pro ergoterapii – navlékače ponožek pro klienty s  totální endoprotézou kyčle, podavače a uchopovače. Pro klientky vznikne pracovní místnost ke cvičení a k rehabilitaci, kde budou žebřiny, pružné tahy pro posilování horních končetin a trupu, bradla a chodník s různými povrchy. V plánu je také rozšíření spektra polohovacích pomůcek a navázání intenzivnější spolupráce s ergoterapeuty.

V blízké době budou zahájeny i pravidelné minibloky ohledně polohování, základy bazální stimulace, nácvik vertikalizace a asistence optimálním způsobem.