Warning: Attempt to read property "post_title" on bool in /www/doc/v2.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/headswp/header-html.php on line 73

Povinnosti dobrovolníka

  •  Dobrovolník se zavazuje, že sjednanou činnost bude vykonávat osobně, podle svých schopností a znalostí, v pravidelných intervalech minimálně 1x týdně.
  •  Dobrovolník podstoupí školení BOZP. Dobrovolník je povinen řídit se pokyny pověřeného zástupce organizace.
  •  Dobrovolník se zavazuje, že se bude při své činnosti řídit principy organizace a bezpečnostními předpisy organizace. Odchýlí-li se od těchto předpisů, zodpovídá za případnou způsobenou škodu.
  •  Dobrovolník zachovává úplnou mlčenlivost o informacích získaných o pacientech
  •  Plní úkoly, ke kterým se zavázal, je spolehlivý a nezneužívá projevené důvěry.