Povinnosti zaměstnavatelů týkající se služeb pracovnělékařské péče - závodní preventivní péče

1. Zajistit pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy, tj. zajistit pacovnělékařské služby, které jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
 • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, pracovnělékařské prohlídky
 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
 • školení v poskytování první pomoci
 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby

2. Uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

3. Hradit pracovnělékařské služby poskytované podle tohoto zákona.

4. Zajistit měření nebo expertizy požadované poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Doplňující informace

 • Přestože je zákon o specifických zdravotních službách účinný již od dubna loňského roku, využívali zaměstnavatelé přechodného opatření, které umožňovalo postupovat do 31. března 2013 podle dosavadních právních předpisů. Od dubna 2013 se však musí všichni zaměstnavatelé řídit novelou právní úpravy, tzn. musí mít svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb. A to bez ohledu na to, kolik má zaměstnanců.
 • Dne 3.4.2013 vstoupila v platnost nová vyhláška o pracovnělákařských službách (č. 79/2013 Sb.), která definuje obsah pracovnělékařských služeb, organizaci a dokumentaci o těchto službách. Dále definuje druhy a náplň pracovnělékařských prohlídek a pochopitelně i jejich četnost.
 • V oblasti zabezpečení pracovnělékařských služeb došlo od 1.4. 2013 ke změně týkající se povinnosti provádění preventivních lékařských prohlídek u zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Dále mezi nově stanovené podmínky patří zejména povinnost zaměstnavatelů při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno, odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádá, nebo povinnost poskytovatele pracovnělékařských služeb vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci, vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, nebo povinnost osob ucházejících se o zaměstnání podrobit se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu vstupní lékařské prohlídce.
 • Nově se periodická prohlídka se provádí v intervalu u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví v kategorii první nejdéle jednou za 6 let, po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky; v kategorii druhé a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností nejdéle jednou za 4 roky, po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky; v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí jednou za 2 roky, v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.
 • Upozorňujeme, že nedostatečná pozornost věnovaná této problematice je porušením zákonem stanovených povinností a zaměstnavateli hrozí sankce až do výše 2 000 000 Kč.

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti a nad výkonem práce je společně s kvalitním poradenstvím a preventivními prohlídkami součástí poskytovaných pracovnělékařských služeb.

Zajištění pravidelného dohledu je legislativní povinností každého zaměstnavatele dle § 2 a § 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění. Pro provádění dohledu je nezbytné mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Při neplnění legislativních povinností hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí (uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč).

Podstatou dohledu na pracovišti je přímo na místě zjistit a zhodnotit faktory daného pracoviště, zohledňuje se při něm zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter pracovních podmínek. Mezi sledovanými faktory jsou například: intenzita hluku, vibrace, teplo, prach, prostor a pracovní poloha, míra fyzické a psychické zátěže.

Z každé návštěvy poskytovatele na pracovišti je vypracován písemný záznam o provedeném dohledu. Tento platný (aktuální) záznam by měl být založen v ordinaci, která provádí lékařské prohlídky Vašim zaměstnancům a měli byste jej mít založen v dokumentaci i Vy pro případ kontroly dozorových orgánů.

Dohled na pracovišti je vykonáván prostřednictvím lékařů a specialistů, kteří se orientují v oblasti pracovního lékařství, a dále prostřednictvím smluvních zdravotních partnerů.

Kategorizace práce

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění rozděluje práce na 4 kategorie podle rizikovosti faktorů, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců.

Kategorie 1 – Do této kategorie jsou zařazeny práce, u nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.
Rizika ohrožení zdraví jsou jmenována v části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění. Nově ovlivňují frekvenci, s jakou se provádí dohledy na pracovišti.

 • Kategorie 1 (bez rizik ohrožení zdraví) – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za 2 kalendářní roky
 • Kategorie 1 (s rizikem ohrožení zdraví) – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za kalendářní rok

Kategorie 2 – Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do druhé kategorie.

Kategorie 3 – Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a pro zajištění ochrany zdraví osob je nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky a jiná ochranná opatření, a práce, při nichž se vyskytují opakovaně nebo statisticky častěji nemoci z povolání a nemoci související s prací.

Kategorie 4 – Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

U kategorie 2, 3, 4 je frekvence dohledu nejméně jedenkrát za kalendářní rok.
Zajištěním pravidelného dohledu pracoviště snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců.